Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quả thể nấm

  • Nhiệt độ

Trong giai đọan nuôi sợi ( Đinh Xuân Linh và cs., 2012):

+ Nhiệt độ thích hợp: 25-28°C.

+ Nhiệt độ dưới 15°C: sợi nấm sinh trưởng yếu.

+ Nhiệt độ trên 40°C: sợi nấm sẽ chết.

Trong giai đoạn hình thành quả thể:

+ Nhiệt độ thích hợp: 23-28°C.

+ Nhiệt độ dưới 15°C và trên 45°C thì quả thể không hình thành

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt tính của emzym, do đó ảnh hưởng đến trao đổi chất và sinh trưởng của nấm

Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn ảnh hưởng đến hình thái quả thể, nhiệt độ cao cuống nấm dài, mũ nấm mỏng, nhiều sâu bệnh, quả thể khô, nhanh già và chết. Ngược lại, nhiệt độ thấp, nấm phát triển chậm, cuống nấm ngắn, mũ nấm dày ( Trịnh Tam Kiệt, 2012).

03:09:13   27/12/2019

Chat Zalo