Kiểm tra độ ẩm quả thể nấm

Giai đoạn hình thành quả thể là giai đoạn cần cung cấp ẩm liên tục để xúc tiến phân hóa quả thể ( Theo Wang, 2006, Đinh Xuân Linh và cs., 2012).

Gồm 2 loại độ ẩm:

+ Độ ẩm của cơ chất: phản ánh lượng nước có trong cơ chất

+ Độ ẩm không khí: phản ánh lượng hơi nước có trong môi trường không khí. Độ ẩm không khí có tác dụng điều hòa sự thoát hơi nước từ cơ chất và quả thể nấm.

Trong giai đoạn nuôi sợi nấm linh chi:

+ Độ ẩm cơ chất thích hợp cho sợi nấm sinh trưởng: 60-65%

+ Độ ẩm môi trường không khí: 70-80%.

Trong giai đoạn hình thành quả thể:

+ Độ ẩm cơ chất thích hợp cho sợi nấm sinh trưởng: 60-65%

+ Độ ẩm môi trường không khí: 85-95%.

03:13:14   27/12/2019

Chat Zalo